De GMR is een afkorting voor gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Het is de medezeggenschapsraad van NUOVO Scholengroep die UniC, Leidsche Rijn College, Pouwer College, X11, Utrechts stedelijk gymnasium, Ithaka - internationale schakelklassen, ACADEMIE TIEN, VOLT!, International School Utrecht en het Trajectum College omvat. Iedere school vaardigt een of meerdere vertegenwoordigers af. Dit kan een docent, een ouder of een leerling zijn.

De GMR voert maandelijks overleg met het College van Bestuur (CvB). Het CvB doet voorstellen over het te voeren beleid en de GMR wordt gevraagd erop te reageren. De GMR heeft op verschillende onderwerpen verschillende rechten. Op basis van een lijst van te voren opgestelde onderwerpen die ontleend zijn aan de Wet Medezeggenschap (WMS) stellen CvB en GMR maandelijks een agenda van te bespreken onderwerpen op. Een aantal daarvan is ieder jaar hetzelfde, zoals onder andere Begroting, Strategisch beleid, Schoolplan, Vakantieregeling. Daarnaast komen onderwerpen op de agenda die op dat moment aandacht behoeven.

De GMR van NUOVO Scholengroep oefent haar taak met veel plezier uit. De oorzaak daarvan is te vinden in de toegenomen expertise op de vele terreinen van beleid waarover de GMR meedenkt en waarop de raad reageert. De verschillende commissies binnen de GMR zijn gespecialiseerd in de voorgelegde voorstellen en leggen hun bevindingen voor aan de overige GMR-leden en indien nodig aan specialisten van buitenaf.

Door scholing op het gebied van medezeggenschap wordt kennis van de individuele leden en dus van de hele GMR verdiept. Hierdoor wordt de GMR een betere gesprekspartner voor het College van Bestuur.

Het werkplezier van de GMR is ook te danken aan de goede samenwerking tussen de werknemers van het bedrijfsbureau en GMR. Zij zijn bijzonder coƶperatief als het gaat over bijvoorbeeld het aanleveren van stukken en meedenken over en het toelichten van de bespreken onderwerpen in de commissies. Dit alles heeft tot gevolg dat de vergaderingen van CvB met de GMR soepel kunnen verlopen.

Leden van de GMR in schooljaar 2018-2019

Fatima Ougajou (voorzitter, LRC), Marc van Loon (X11), Christi Siderius (Pouwer), Lilian Blom (USG), Koen Assman (UniC), Ron Jansen (ACADEMIE TIEN), Wessel Pitti (VOLT), Julia van Reenen (USG), Joris Tiemersma (LRC), Walter Hetterschijt (LRC) en Susanne G. Loeber (UniC).