Nieuws over corona en ons onderwijs

Lees hier alle correspondentie terug die we hebben gestuurd naar ouders en/of leerlingen i.v.m. de maatregelen tegen het coronavirus.

19 maart 2020

Beste leerlingen H5, V6

cc. ouders/verzorgers

In de bijlage vind je een overzicht van de afspraken rondom de afronding van de schoolexamens en de administratieve afhandeling richting de centrale eindexamens. Bij het maken van de planning is een aantal zaken van belang geweest. Die willen we hieronder kort noemen, zodat duidelijk is waarom we bepaalde keuzes hebben gemaakt.

1. Bij elk beslissing die we nemen, heeft de gezondheid van leerlingen en LRC-personeel prioriteit.

2. Alle examenleerlingen ronden (op een goede manier) hun schoolexamens af, zodat ze kunnen meedoen aan de centrale eindexamens die starten op donderdag 7 mei.

3. De administratieve afhandeling van de schoolexamens moet zorgvuldig gebeuren met alle te nemen stappen die daarbij horen.

Bovenstaande lijkt waarschijnlijk logisch en helder, maar bij de praktische uitvoering kan het gebeuren dat de drie uitgangspunten elkaar een beetje in de weg zitten. Een voorbeeld: als we het mogelijk willen maken dat alle examenleerlingen kunnen starten met de centrale eindexamens op donderdag 7 mei, moeten alle schoolexamencijfers uiterlijk woensdag 6 mei bekend zijn, gecontroleerd zijn en doorgegeven zijn aan de inspectie. Dat vraagt dus een behoorlijke strakke opzet van de laatste schoolweken tot de meivakantie.

Er ligt nu een goede planning, waarbij we écht meedenken met de leerlingen (door de toetsweek te verspreiden over acht werkdagen, de tijdsduur van de toetsen te beperken en in individuele, lastige ‘gevallen’ met de examencommissie goede oplossingen willen bedenken). Tegelijkertijd zorgen we er ook voor dat de administratieve afhandeling van de schoolexamens op een goede manier verloopt, waarbij docenten voldoende nakijktijd hebben, leerlingen en docenten de eindcijfers van het schoolexamen kunnen controleren en de school deze cijfers tijdig kan doorgeven aan de inspectie, zodat de leerlingen op donderdag 7 mei allemaal kunnen starten met hun centraal eindexamen.

In de planning hebben we ook ruimte kunnen maken voor een goede examenvoorbereiding; op welke manier de lessen er dan uitzien, kunnen we nu nog niet zeggen, uiteraard. Dat hangt met name af van de vraag of scholen weer opengesteld mogen worden voor onderwijsactiviteiten.

We realiseren ons dat dit bijzondere tijden zijn, met af en toe behoorlijk wat onzekerheid, zeker ook voor de examenleerlingen en de ouders/verzorgers. Daarom hebben we heel zorgvuldig gekeken naar de planning en hebben wij er alle vertrouwen in dat deze planning realistisch is, zodat je als examenleerlingen je schoolexamens kunt afronden, de examens vanaf 7 mei kunt maken en half juli een mooie havo- of vwo-diploma in ontvangst kunt nemen.

Heel veel succes de komende tijd!

Met vriendelijke groet,

De examencommissie

examen@lrc.nl

---------------------------

18 maart 2020

Beste examenleerlingen, geachte ouders/verzorgers,

We realiseren ons heel goed dat dit voor alle leerlingen maar speciaal voor de examenleerlingen lastige tijden zijn. Wij proberen alle maatregelen die door de minister worden genomen op een zo goed mogelijke manier te vertalen naar het onderwijs dat wij aanbieden. Jullie hebben/u heeft waarschijnlijk via de media begrepen dat de eindexamens doorgaan ondanks de schoolsluiting. Hiermee bevestigen wij dat de geplande schoolexamens vooralsnog doorgaan, net als de centrale schriftelijke en praktische examens CSPE. Het is daarom belangrijk dat onze leerlingen zich intensief voorbereiden op deze examens.

Onze gebouwen blijven de komende periode gesloten voor het verzorgen van lessen. Inmiddels draaien we op verschillende manieren met onderwijs-op-afstand. Alleen voor het maken van de (school)examens word je/wordt uw kind op school terug verwacht. De eindexamenleerlingen moeten zich vanuit huis voorbereiden op zowel hun schoolexamens als hun centrale examens. Onze docenten doen er alles aan om de leerlingen daar zo goed mogelijk bij te begeleiden en op voor te bereiden.

Voor de leerlingen van 5 havo en 6 vwo (atheneum en gymnasium) van het Leidsche Rijn College geldt dat de schriftelijke schoolexamens zullen plaatsvinden in de periode van 25 maart tot en met 3 april. We hebben bewust voor een iets langere periode gekozen, zodat we deze schoolexamens zo goed mogelijk kunnen spreiden. Bovendien betekent dit dat de leerlingen meer tijd hebben om zich op de schoolexamens voor te bereiden. We passen de tijden zoveel mogelijk aan, zodat leerlingen niet langer dan strikt noodzakelijk op school zijn en uiteraard passen we de door het RIVM voorgeschreven maatregelen toe.

Morgen, donderdag 19 maart in de ochtend, ontvangen de leerlingen uit deexamenklassen het rooster voor de schoolexamenperiode, beter bekend als toetsweek 3. Daarin is ook de informatie opgenomen over de mondelinge schoolexamens die afgenomen worden. Van de docenten die lesgeven in de examenklassen ontvangen de leerlingen instructies ter voorbereiding op de schoolexamens.

We adviseren jullie om bovenstaande goed met elkaar te bespreken. Het is belangrijk dat de leerlingen beseffen dat de examens niet uitgesteld worden. Ze gaan deelnemen aan de komende schoolexamens en vervolgens ook aan de landelijke Centrale Examens. Deze schoolexamens zijn voor alle leerlingen verplicht, alleen als een leerling ziek is, kan het geen (school)examen doen. Tijdige afmelding is dan belangrijk. Het afronden van het schoolexamen is voorwaarde om aan het centraal schriftelijk eindexamen deel te mogen nemen.

Zoals aangekondigd door de minister wordt niet eerder dan op 6 april een besluit genomen over het eventueel aanpassen van het centraal schriftelijk eindexamen. Vooralsnog gaan we er dus vanuit dat het eindexamen doorgaat volgens planning.

Onze scholen houden zich bij de komende (school)examens strikt aan de RIVM-richtlijnen op het gebied van hygiëne. Wij zorgen voor geschikte ruimtes binnen de school, waar de (school)examens worden afgenomen. Daarbij hanteren we ook minimaal de geadviseerde 1,5 meter tussenruimte.

Het is nog even improviseren om onze leerlingen goed en veilig examen te kunnen laten doen. Als school hebben we de ruimte om het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) indien nodig aan te passen, bijvoorbeeld door bepaalde examens in een andere vorm af te nemen. Als er specifieke problemen zijn, meld dat dan bij de schoolleiding.

We houden jullie/u op de hoogte over de huidige schoolsluiting en het onderwijs op afstand. Hebben jullie/heeft u specifieke vragen, dan kunt u zich het beste richten tot de schoolleiding (onderwijsvragen@lrc.nl).

Met vriendelijke groeten,

mede namens Leon de Wit en Jonne Gaemers (College van Bestuur)

Eric Hordijk, rector

----------------------------

18 maart 2020

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,

Er is de afgelopen dagen door alle collega’s hard gewerkt om de online-contactmomenten vanaf morgen (donderdag 19 maart) mogelijk te maken. We verwachten niet dat alles in een keer allemaal goed gaat en blijven dus aandacht besteden aan de verdere uitwerking van deze momenten.

We weten ook niet of en in hoeverre we kunnen vertrouwen op alle digitale systemen (Itslearning en Teams) die wij en andere scholen en bedrijven nu gebruiken om dit op afstand werken mogelijk te maken. We hebben daarom alle docenten gevraagd de planners ook via outlook voor leerlingen beschikbaar te stellen. We raden iedereen aan de planners samen goed te bekijken om een goede planning voor de komende dagen te kunnen maken. Sommige leerlingen kunnen dat helemaal zelfstandig, andere hebben daar wat ondersteuning bij nodig.

We zijn nog in afwachting van een officiële mededeling van ons college van Bestuur over de maatregelen met betrekking tot het schoolexamen, het afronden van het PTA en het Centraal Eindexamen. Zodra wij over deze informatie beschikken zullen we uiteraard alle examenleerlingen en hun ouders/verzorgers verder informeren. Wij verwachten dit aan het begin van deze avond te kunnen doen.

Wel kunnen we jullie en u alvast meedelen dat de toetsweek voor de niet-examenleerlingen die voor volgende week gepland stond komt te vervallen. In een later stadium bepalen we wat we doen met de PTA-toetsen in de voor-examenklassen.

Van een enkele ouder en/of leerling horen wij dat zij niet alle informatie via de mail of app hebben ontvangen. Wellicht is het goed om als ouder en leerling even bij elkaar te checken of er nieuwe informatie is. Op de website zullen wij zeer binnenkort een overzicht geven van alle informatie die wij tot nu toe hebben verstrekt en dit uiteraard ook up to date houden.

Mocht je of u algemene vragen hebben over het onderwijs zoals wij dat nu verzorgen dan kunt u die stellen via onderwijsvragen@lrc.nl. wij zijn niet in de gelegenheid om elke vraag individueel te beantwoorden. We lezen deze mails zorgvuldig en gebruiken deze ook voor de verdere communicatie naar alle ouders en leerlingen.

Met vriendelijke groet,

Eric Hordijk, rector

----------------------------

17 maart 2020

Beste examenleerlingen en ouders/verzorgers,

Zoals zojuist bekend is gemaakt, mogen scholen toch open voor examenleerlingen, onder de voorwaarde dat zij geen ziekteverschijnselen hebben. Tot wij van de minister de richtlijnen en voorwaarden hebben ontvangen werken we achter de schermen aan diverse scenario’s. We willen voor zowel leerlingen als onszelf de rust en duidelijkheid bewaren. Morgenmiddag volgt er een uitgebreidere mail. Mocht je in de tussentijd vragen hebben, neem gerust contact met ons op: onderwijsvragen@lrc.nl.

Met vriendelijke groet,

Eric Hordijk, rector

----------------------------

16 maart 2020

Beste leerling, geachte ouder,

Gisteren hebben we jullie geïnformeerd over het sluiten van de school tot 6 april. In het betreffende bericht hebben we aangegeven dat de school vandaag open is voor leerlingen die nog materialen uit hun kluisje willen halen. We zien de hele dag door leerlingen binnenkomen, dus dat gaat alvast goed.

Na vandaag is de school voor leerlingen niet meer open en werken wij aan het mogelijk maken van online-onderwijs. Dat kost even tijd, omdat we systemen voor een deel opnieuw moeten inrichten of bijstellen.

Voor ouders die werkzaam zijn in de vitale beroepen verzorgen wij opvang voor leerlingen dagelijks van 9:00 tot 13:00 uur. Als dit nodig mocht blijken verzoeken wij u vriendelijk dit uiterlijk 24 uur van te voren aan ons te laten weten via info@lrc.nl.

Uiterlijk vrijdag, wellicht eerder, starten we met onderwijs op afstand volgens een lesrooster dat op Zermelo en Its Learning gepubliceerd wordt.

VOOR DE KOMENDE DAGEN IS HET VOLGENDE VAN BELANG:

1) Ook in deze bijzondere situatie geldt dat leerlingen moeten worden ziekgemeld als daar sprake van is. Ten eerste omdat wij graag geïnformeerd blijven over het aantal zieke leerlingen, ten tweede omdat deze periode niet vrijblijvend is. Er is en wordt onderwijs georganiseerd.

2) Voor de komende dagen geldt dat elke leerling in Its Learning of Magister kan zien welk huiswerk op dit moment al is opgegeven. Ga daar de komende dagen zelfstandig mee aan de slag. Gebruik je tijd nuttig en lees bijvoorbeeld al boeken die voor dit jaar gepland staan en werk aan opdrachten.

3) Uiterlijk vrijdag volg je onderwijs volgens het rooster dat in Zermelo en Its Learning wordt weergegeven. Tijdens de aangegeven momenten dien je daadwerkelijk met het betreffende vak bezig te zijn en is je docent beschikbaar voor vragen en uitleg. Communicatie vindt plaats via Outlook en de chatfunctie in Its Learning (deze is nieuw). We vertrouwen erop dat iedereen op de juiste wijze gebruik maakt van deze communicatiemiddelen. Als je op een ander moment dan aangegeven contact zoekt met een docent, kan het dus even duren voordat je een reactie krijgt.

4) De toetsweek voor klas 3, 4 en 5 havo en 4, 5 en 6 vwo gaat op het geplande moment in elk geval niet door. Dit geldt ook voor de mondelinge examens voor 5h en 6v. We wachten nog even de instructies van de overheid over de examens af, voordat we een besluit nemen over deze toetsweek.

5) Alle toetsen die buiten de toetsweek gepland zijn, komen vooralsnog te vervallen of worden uitgesteld. Docenten kunnen desgewenst gebruik maken van alternatieve manieren om online toetsen af te nemen, die informatie volgt dan van je docent.

6) Veel leerlingen beschikken op school en/of thuis over een device. We realiseren ons echter dat niet elke leerling over een device beschikt en stellen daarom de schoollaptops beschikbaar voor deze groep leerlingen. Als je hiervan gebruik wilt maken, verwachten we een aanvraag van ouders via de mail (hsnelders@lrc.nl). Tegen de betaling van een borg van 100 euro en ondertekening van een bruikleencontract maken we dit vervolgens mogelijk, zolang de voorraad strekt. Deze leerlingen kunnen op afspraak naar school komen om de laptop op te halen.

7) Voor alle vragen over het onderwijs op afstand hebben we een apart mailadres ingesteld: onderwijsvragen@lrc.nl. We verzoeken iedereen hiervan gebruik te maken, ook voor tips en tops. Elke dag komt de schoolleiding om 09.00 uur bijeen om afspraken te maken over het onderwijs en de communicatie daarover.

8) We doen een nadrukkelijk beroep op alle ouders om ook toe te zien op de onderwijsinspanningen van de leerlingen thuis.

De komende dagen houden we jullie via mail op de hoogte van alle ontwikkelingen, specifiek over de inrichting van ons onderwijs vanaf uiterlijk vrijdag 20 maart.

Ik wens, mede namens alle collega’s, de leerlingen en hun ouders veel sterkte en succes toe in deze spannende en voor iedereen nieuwe tijd. En iedereen met ziekteverschijnselen natuurlijk van harte beterschap.

Met vriendelijke groet,

Eric Hordijk, rector

----------------------------

15 maart 2020

Geachte ouders/verzorgers,

Vandaag is door de regering bekendgemaakt dat alle scholen in Nederland vanaf morgen sluiten t/m 5 april, om verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor onze school.

Alle scholen van NUOVO Scholengroep zijn vanaf morgenochtend tot en met zondag 5 april gesloten; onze school dus ook. We realiseren ons daarbij terdege dat het sluiten van scholen een enorme impact heeft. Nu onze schoolgebouwen zijn gesloten, werken we hard aan continuering van het onderwijs op afstand. We gaan onze leerlingen via digitale middelen en/of huiswerkopdrachten zoveel mogelijk thuis laten werken. Dat wordt even omschakelen, maar we hebben inmiddels diverse technische middelen om ons onderwijs (gedeeltelijk) online te laten plaatsvinden.

Morgen, maandag 16 maart 2020, komen docenten van het LRC bijeen om te onderzoeken hoe we dit de komende dagen verder vormgeven. Wij raden u en de leerlingen aan mail en lrc-app in de gaten te houden de komende dagen, langs deze wegen zullen wij communiceren.

Alle leerlingen blijven dus thuis, in ieder geval de komende drie weken. We hebben daarbij extra aandacht voor leerlingen die dit jaar examen doen. Ons uitgangspunt blijft dat leerlingen optimaal op het examen voorbereid worden. Vooralsnog gaan we ervan uit dat er in de planning van de examens geen wijziging komt. In de persconferentie van de ministers Slob en Bruins van vandaag is gemeld dat het Ministerie van OCW in de loop van de komende week met nadere informatie komt over hoe om te gaan met examenleerlingen.

Als leerlingen materialen in hun kluisje op school hebben liggen, kunnen ze desgewenst maandag 16 maart volgens het onderstaand schema naar school komen om deze op te halen:

- Leerjaar 6: 09.00 – 10.00 uur

- Leerjaar 5: 10.00 – 11.00 uur

- Leerjaar 4: 11.00 – 12.00 uur

- Leerjaar 3: 12.00 – 13.00 uur

- Leerjaar 2: 13.00 – 14.00 uur

- Leerjaar 1: 14.00 – 15.00 uur

Kinderen van ouders die werken in specifieke sectoren, kunnen een beroep doen op ondersteuning bij de opvang. Wij onderzoeken momenteel de exacte invulling daarvan. Komt u in aanmerking voor deze regeling, neem dan rechtstreeks contact op met de schoolleiding (info@lrc.nl).

De komende dagen volgen verdere updates over de schoolsluiting en het afstandsonderwijs. We zullen deze via mail en app communiceren. Specifieke vragen zijn altijd welkom bij de schoolleiding, mail daarvoor rechtstreeks met info@lrc.nl.

Met vriendelijke groeten, mede namens

Leon de Wit en Jonne Gaemers (College van Bestuur)

Eric Hordijk, rector

----------------------------

13 maart 2020

Geachte ouders/verzorgers,

Donderdag 12 maart zijn er door minister-president Rutte namens de regering drastische maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen. De scholen blijven vooralsnog open, maar we krijgen wel op diverse manieren met deze maatregelen te maken.

Het gaat dan in eerste instantie om de verstrekkende maatregel om evenementen en bijeenkomsten met meer dan 100 deelnemers te verbieden. Er kunnen daarom tot en met 31 maart geen schoolfeesten of andere grote evenementen plaatsvinden op onze school. In dat kader hebben we alle activiteiten behalve de lessen voor de komende periode geannuleerd. Dit betekent dat de activiteitenweek niet doorgaat, maar dat er die week vooralsnog lessen worden ingepland.

We zullen ook de evenementen die gepland zijn voor de periode april-juni kritisch bekijken en tijdig melden hoe het zit met eventuele afgelastingen. Het is nu nog niet duidelijk of en wanneer we geannuleerde bijeenkomsten alsnog kunnen laten plaatsvinden.

Ook schoolreizen worden in alle gevallen geannuleerd. Concreet geldt dat op onze school voor de reizen in leerjaar 4 havo en 5 vwo naar Berlijn, Londen, Parijs, de Ardennen en Zeeland, die in de week van 30 maart zouden plaatsvinden. Wij laten u alvast weten dat wij de kosten voor het annuleren voor onze rekening zullen nemen. Wij zullen u zo spoedig mogelijk informeren over de wijze waarop wij de kosten die inmiddels door u zijn gemaakt zullen restitueren.

Wij begrijpen dat het sluiten van scholen een enorme impact zou hebben op de maatschappij. Alle scholen van NUOVO Scholengroep scharen zich achter het gezamenlijke beleid en zullen de komende periode open zijn. Wel moeten we creatief omgaan met de praktische uitvoerbaarheid van het onderwijsaanbod. Onze roosters staan door preventief thuisblijven van diverse leraren onder druk. We werken aan oplossingen, maar we moeten daarbij samen blijven optrekken. Er zijn mogelijkheden voor online onderwijs, daar zullen we in specifieke gevallen mogelijk gebruik van gaan maken.

De instructies rond thuisblijven zijn verder aangescherpt, voor zowel docenten als leerlingen: blijf thuis bij klachten (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts), ook als er geen direct verband is met het coronavirus. Mijd sociaal contact. Bel met de huisarts als klachten verergeren. De volledige voorschriften staan online.

We proberen het onderwijs zo ongestoord mogelijk door te laten gaan, maar onze gezondheid staat voorop. We belanden nu met elkaar in een ongebruikelijke situatie, waarin allerlei knelpunten kunnen ontstaan. Die lossen we samen op. Dat kan bijvoorbeeld spelen als leerlingen een toets moeten missen of op een andere manier een achterstand oplopen.

Op deze manier hopen we het onderwijs voorlopig zoveel mogelijk door te laten gaan. Daarbij gaat onze aandacht speciaal uit naar de leerlingen die dit jaar examen doen.

We verwachten de komende periode regelmatig nieuwe aanvullingen en voortschrijdend inzicht. Updates zullen we via mail communiceren. Specifieke vragen zijn altijd welkom bij de schoolleiding, mail daarvoor rechtstreeks met info@lrc.nl.

Met vriendelijke groeten,

Eric Hordijk, rector

Mede namens

L.W. d e Wit en J.P. Gaemers

College van Bestuur

----------------------------

9 maart 2020

Geachte ouder(s) en verzorger(s),

Graag geven wij u een update over de gang van zaken rondom het coronavirus.

Op dit moment zijn er vijf leerlingen en één collega uit voorzorg thuis. Bij geen van hen is het coronavirus vastgesteld. Zij zijn thuis omdat ze of in de voorjaarsvakantie in Noord-Italië zijn geweest, of in Brabant woonachtig zijn.

Eind maart staan de buitenlandse reizen voor 4h en 5v op de planning. Wij volgen de internationale ontwikkelingen daarom nauwgezet en zullen per schoolreis een doordacht besluit nemen of de betreffende reis kan plaatsvinden. Wij zullen daarbij in eerste instantie uitgaan van de reisadviezen zoals die worden verstrekt door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook de adviezen van GGD en RIVM worden meegewogen. Mochten wij als schoolleiding tot een besluit komen, dan informeren wij u daarover vanzelfsprekend zo tijdig mogelijk. Op dit moment is er (nog) geen aanleiding om reizen te annuleren.

Mocht de situatie veranderen, dan zullen wij bericht krijgen van het RIVM en de GGD en vanzelfsprekend eventuele maatregelen met u communiceren. We vragen u vriendelijk de inhoud van deze brief ook met uw dochter of zoon te bespreken.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Eric Hordijk, rector

Meer informatie over de voorzorgsmaatregelen kunt u vinden op de website van de GGD of van het RIVM: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

Ook interessant

Open lesmiddag (online)

Trajectum College

Open lesmiddagen (online) Je zit nu in groep 8 en je moet een belangrijke keuze gaan maken: naar welke middelbare school wil je volgend jaar gaan? We willen je graag helpen bij je keuze en nodigen je uit om je aan te melden voor de open lesmiddag! Tijdens de open...

Lees verder

Opnieuw kwam het kabinet op dinsdagavond 12 januari jl. met nieuws over de huidige coronamaatregelen. De lockdown wordt verlengd, wat voor ons concreet inhoudt dat de schoolgebouwen langer dicht blijven en we doorgaan met het verzorgen van online onderwijs. Daarbij blijven er uitzonderingen voor eindexamenklassen, praktijkvakken en kwetsbare leerlingen.

Lees verder

Opnieuw kwam het kabinet gisteravond met nieuws over de huidige coronamaatregelen. De lockdown wordt verlengd, wat voor ons concreet inhoudt dat de schoolgebouwen langer dicht blijven en we doorgaan met het verzorgen van online onderwijs. Daarbij blijven er uitzonderingen voor eindexamenklassen, praktijkvakken en kwetsbare leerlingen.

Lees verder