Klassenindeling leerjaar 2-4

In de periode tussen de mei- en zomervakantie onderzoekt het datateam van X11 of leerlingen worden over- of ondervraagd in de huidige klassensamenstelling. Dit leidt mogelijk tot enkele aanpassingen in klassen in de overgang van leerjaar 1 naar leerjaar 2 en in de overgang van leerjaar 3 naar leerjaar 4. Rondom de overgang van leerjaar 2 naar leerjaar 3 worden klassen op basis van de ontwikkeling van leerlingen opnieuw samengesteld. Vooral voor deze laatste groep is dit een spannend proces, daarom is het goed om zo duidelijk mogelijk te hebben hoe we te werk gaan en op welke momenten duidelijkheid gegeven wordt.

Waarom wisselt de samenstelling van klassen in de overgang van leerjaar 2 naar leerjaar 3?

In de onderbouw (leerjaar 1-2 vmbo; leerjaar 1-3 havo) volgen alle leerlingen ongeveer dezelfde route. Na de overgang naar leerjaar 3 in het vmbo ontstaan verschillende routes. Daar waar op basis van de ontwikkelingen van leerlingen verwacht mag worden dat leerlingen kans maken op een tl-diploma, volgen zij een route waarin 1 of 2 extra algemeen vormende (AVO-) vakken worden aangeboden. Leerlingen die een route richting een bbl- of kbl-examen volgen, krijgen extra uren media, vormgeving en ICT (MVI), omdat het beroepsgerichte deel van het examen voor de bbl en kbl meer onderdelen bevat dan voor de tl (en niet bestaat voor de havo). Dit jaar ontstaat tevens een splitsing van routes tussen tl- en havo-niveau. Leerlingen die overgaan naar tl3 starten volgens het programma van toetsen en afsluiting in de bovenbouw aan het schooldeel van het examen, daar waar havo3 nog een jaar in de onderbouw aan de basis van vakken werkt. Door klassen opnieuw op basis van ontwikkelingen op niveau in te delen, kunnen we voor iedere leerling een route richting naar een zo passend mogelijk diploma vorm te geven.

Op basis waarvan worden leerlingen in klassen ingedeeld?

We volgen de ontwikkelingen van leerlingen gedurende de hele schoolloopbaan van de leerlingen op X11. Een klassenindeling en niveau-advies is gebaseerd op drie indicaties:

 • De resultaten van leerlingen voor de verschillende (kern)vakken. Het gaat hierbij afhankelijk van de vakken om cijfers of letters, voor details zie hiervoor het PTO/PTA
 • De resultaten van leerlingen op niet-methodegebonden toetsen (Cito VAS)
 • De niveau-adviezen van docenten voor de verschillende (kern)vakken. Niveau-adviezen zijn gebaseerd op observaties van de docent en evt op resultaten op enkele kenmerkende (formatieve) toetsen

Een niveau-advies en indeling in een klas is een optelsom van deze indicaties, waarbij de ene indicatie niet sterker weegt dan een andere. Het gaat niet om een absolute optelsom, maar om de uitkomst van het gesprek wat nav de indicaties binnen het datateam en de betreffende vakdocenten en mentor is gevoerd.

Wanneer volgt welke informatie?

Na de meivakantie – wanneer de laatste resultaten van de niet-methodegebonden toetsen binnen zijn – worden de eerste analyses gemaakt door het datateam en de voorstellen van het datateam besproken met het team en de schoolleiding. Hierna volgen enkele rondes met aanpassingen. Indien er sprake is van een verandering van niveau, worden er gesprekken gevoerd met de betreffende leerling en ouders. Nadat een definitieve klassenindeling is vastgesteld, wordt deze op dinsdag 2 juli* met de leerlingen gedeeld. De bevestiging daarvan wordt op papier meegegeven aan de leerlingen. Mochten hierover vragen zijn, kan contact opgenomen worden via jeppedenuijl@x11.nu

* oorspronkelijk stond hier de datum van 25 juni vermeld, in de brief die is verstuurd is de datum van 2 juli gecommuniceerd

Keuzevakken in de bovenbouw

Bij de overgang van leerjaar 2 naar leerjaar 3 kunnen leerlingen deels een eigen pakket van vakken samenstellen. Hoewel we als school een smal (creatief-technisch) profiel hebben valt er daarbinnen behoorlijk wat te kiezen. Daarom is het van belang dat elke leerling weet waar de keuzemogelijkheden uit bestaan, wat het evt effect van de keuzes zijn op het diploma en doorstroom en wanneer er gekozen dient te worden.

Verplichte vakken binnen MVI

Binnen het beroepsgerichte vak MVI zijn alle 4 de profieldelen verplicht voor de leerlingen op weg naar een bbl- of kbl-diploma en 2 profieldelen verplicht voor de leerlingen op weg naar een tl/gl-diploma. De opsomming van deze verplichte profieldelen binnen MVI staat hieronder, inclusief een verwijzing naar de (deel)taken waaruit het vak bestaat.

 • Module 1 Audiovisuele vormgeving en productie
 • Module 2 2D en 3D -vormgeving en -productie
 • Module 3 ICT (GL)
 • Module 4 Interactieve vormgeving en -productie (GL)

Keuzevakken binnen MVI

Naast verplichte profieldelen dienen leerlingen op weg naar een bbl- of kbl-diploma tenminste 4 keuzevakken af te ronden. De keuzevakken die wij op X11 binnen het profiel MVI aanbieden zijn:

 • 3D-vormgeving en –realisatie
 • Applicatieontwikkeling
 • Ondernemen
 • Fotografie
 • Game-design
 • Idee-ontwikkeling
 • Innovatie & Prototyping
 • Sign – alleen voor bbl
 • Tekenen, schilderen en illustreren – niet voor tl
 • Vormgeven en typografie

In de periode tussen de meivakantie en de zomervakantie maken de leerlingen kennis met de verschillende keuzevakken in de MVI-lessen. Na de bekendmaking van de klassenindeling ontvangen de leerlingen op weg naar een bbl- of kbl-diploma een brief met hierin de mogelijke keuzevakken. Tussen 2 juli en 10 juli** kunnen leerlingen samen met hun ouders de voorkeuren voor keuzevakken doorgeven. We proberen iedere leerling zijn pakket aan keuzevakken aan te bieden; in het kader van organiseerbaarheid kunnen we in een enkel geval de leerling verzoeken tot het maken van een andere keuze (dit zal dan bij de start van het nieuwe schooljaar gecommuniceerd worden).

Leerlingen op weg naar een tl-diploma doen verplicht de keuzevakken: module 1 Audiovisuele vormgeving en productie en module 2 2D en 3D-vormgeving en -productie. Deze keuzevakken zijn een aanvulling op het tl MVI-programma en zorgen ervoor dat de leerling – indien nodig – niet enorm in de problemen komt met zijn beroepsgerichte examen wanneer hij af zou stromen op weg van een tl-diploma naar een kbl-diploma.

** oorspronkelijk stond hier de periode tussen 25 juni en 5 juli vermeld, in de brief die is verstuurd zijn de aangepaste data gecommuniceerd

Keuzevakken AVO

Leerlingen op weg naar een kbl- of tl-diploma kunnen één of twee algemeen vormende (AVO-) vakken kiezen waar zij naast Nederlands, Engels, wiskunde en natuur-scheikunde 1 examen in zullen doen. Hierbij kan gekozen worden uit:

 • Spaans
 • Technologie en Toepassing
 • Kunstvakken Beeldend of Kunstvakken Drama
 • Maatschappijkunde

Bij het kiezen van deze één of twee AVO-vakken, is het verstandig als leerlingen vooruit kijken naar hetgeen ze na hun diploma willen doen. Bijvoorbeeld: wil een leerling na het behalen van een tl-diploma naar de havo met het profiel Cultuur & Maatschappij dan ligt de keuze voor Kunstvakken Beeldend en Maatschappijkunde voor de hand, temeer omdat deze vakken binnen dit profiel op de havo verplicht zijn. Voor het profiel havo Natuur & Techniek is het vak Techniek & Toepassing juist een goede voorbereiding. Daarnaast is het van belang dat bij keuze voor de AVO-vakken gekeken wordt naar de resultaten en adviezen bij de verschillende (voorbereidende) vakken. Indien zowel resultaten als adviezen voor bijvoorbeeld het vak Spaans achterblijven, dan is het de vraag of een keuze daarvoor verstandig is (in de richting van positieve resultaten op het eindexamen en in het plezier wat je in de de weg daar naartoe beleeft). Een docent kan in zo’n geval negatief adviseren. Voor het vak Technologie en Toepassing geven de resultaten en adviezen van Innovatie & Prototyping een goed beeld, voor het vak Maatschappijkunde is dat de resultaten en adviezen voor Mens & Maatschappij. Na de bekendmaking van de klassenindeling ontvangen leerlingen op weg naar een kbl- en tl-diploma hieromtrent een brief en dienen leerlingen en ouders uiterlijk 10 juli hun keuze aan te geven. Ook hier proberen we om leerlingen zo goed mogelijk te bedienen in hun keuzes. Echter, vanwege organiseerbaarheid kunnen we niet garanderen dat we voor elke leerling alle gemaakte keuzes kunnen uitvoeren (indien die niet mogelijk is, laten we dit bij de start van het komende schooljaar weten).

Vakken volgen, toetsen en afsluiten op een hoger niveau

Los van in welke klas leerlingen worden geplaatst, worden vakken op een standaard en hoger niveau aangeboden. Dat betekent dat wanneer een leerling in een klas op weg naar een kbl-diploma, bijvoorbeeld prima Engels kan volgen, kan toetsen en afsluiten op tl-niveau. Deze leerling krijgt voor dat vak dan zowel resultaten te zien op het standaardniveau als op het niveau hoger. Zodoende blijft deze leerling op weg naar een voor hem zo passend mogelijk diploma. Dit loopt enigszins spaak bij leerlingen in een klas op weg naar een tl-diploma, die excelleren in één of twee vakken, zonder een volledig havo-advies te hebben. In overleg met leerlingen voor wie dit geldt, organiseren we met mentoren en ouders een traject op maat. In de eerste periode van komend schooljaar zullen de mentoren hierover (op initiatief van leerlingen, ouders of het datateam) gesprekken inplannen.

Nog even wat data op een rij:

 • Na de meivakantie komt het datateam van X11 met een eerste advies voor niveaus en klassenindeling naar de schoolleiding en het team van X11. Dit advies wordt per brief met ouders gecommuniceerd. Op basis van feedback vinden in mei en juni aanpassingen plaats
 • Tussen de mei en zomervakantie worden de MVI-keuzevakken in de MVI-lessen besproken
 • Met leerlingen die afstromen in de overgang van leerjaar 2 naar 3 en diens ouders wordt in de tweede helft van juni specifiek contact gezocht door de mentor om de situatie te bespreken
 • Op 2 juli* wordt de definitieve klassenindeling leerjaar 3 gedeeld met leerlingen
 • Tussen 2 juli en 10 juli** kunnen leerlingen en ouders de keuzevakken (zowel MVI als AVO) aangeven
 • Tussen 2 juli en 10 juli** worden eventuele aanpassingen in leerjaar 2 en 4 ook gecommuniceerd, uiteraard in overleg met betreffende ouders
 • Indien het wenselijke pakket niet uitvoerbaar is, wordt dit bij de start van komend schooljaar gecommuniceerd
 • Indien leerlingen op weg naar een tl-diploma uitdaging voor specifieke vakken zoekt/nodig heeft worden er op initiatief van leerlingen, ouders of datateam gesprekken ingepland voor een traject op maat

* oorspronkelijk stond hier de datum van 25 juni vermeld, in de brief die is verstuurd is de aangepaste datum gecommuniceerd

** oorspronkelijk stond hier de periode tussen 25 juni en 5 juli vermeld, in de brief die is verstuurd zijn de aangepaste data gecommuniceerd

Mocht je inhoudelijke vragen hebben over keuzevakken kan je contact opnemen met examenzaken@x11.nu, mocht je vragen hebben over de procedure en het tijdspad, kan je vragen opnemen met jeppedenuijl@x11.nu. Om inzicht te geven in de vakken op X11 en welke er op welke niveau te volgen zijn, hebben we een schematisch overzicht gemaakt, welke eventueel te downloaden is via deze link.

Ook interessant

Vandaag vond onze eerste open lesmiddag plaats. Alleen helemaal niet op de manier waarop we het hadden gewild. Bij veel leerlingen werkten de links voor de vergaderingen niet, waardoor het heel lang duurde voordat iedereen in zijn groepje zat. Andere leerlingen konden na een één-op-één gesprek niet meer terug naar...

Lees verder

Roy Helmerhorst van het Anna van Rijn College is doorgedrongen tot de finale van de verkiezing Leraar van het Jaar 2021. Op 4 december, tijdens de finale op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT), volgt de ontknoping. De verkiezing van Leraar van het Jaar is deze keer voor de 21e keer...

Lees verder

Extra open dag

Trajectum College

Wil je meer weten over onze HAVO op maat? Ben je benieuwd naar de sfeer bij ons op school? Vind je taal moeilijk en wil je weten hoe we je kunnen helpen? Deze en andere vragen beantwoorden we graag! Op 8 februari organiseren we van 18.00 – 20.00 een extra...

Lees verder

Afgelopen maand hebben veel leerlingen van Mavo Doorn een vlog opgenomen om te laten zien hoe het er aan toe gaat op onze school is. Bam heeft ook een vlog gemaakt, maar compleet in het Duits. Hij laat hier zien dat Mavo Doorn niet alleen een hele leuke school is,...

Lees verder